Juni 2017 vedtok Stortinget ny Nasjonal transportplan som inkluderer finansiering av ny sivil lufthavn 900 m sørvest for dagens rullebane. Sammen med nedleggelsen av Hovedflystasjonen i Bodø, medfører flytting av lufthavnen at det blir frigjort et enormt område til framtidig byutvikling.

Etablering av ny sivil lufthavn skal planlegges gjennom en separat planprosess for områderegulering. Det resterende arealet til byutvikling skal planlegges gjennom kommunedelplanen (se figur under). Begge planene har oppstart parallelt høsten 2017. Bodø kommune skal nå gå i gang med å lage en kommunedelplanen for hele den nye bydelen. Dette vil være en overordnet arealplan som viser hvordan området skal utvikle seg for de kommende tiårene. Den nye bydelen skal kobles sammen med dagens byområder og skape en kompakt og fremtidsrettet Bodø by.

Prosessen med å utarbeide kommunedelplanen vil ta mange år, vi er nå i en innledende fase (se figur under). I denne tidlige fasen skal vi utarbeide et sett med overordnede visjoner og mål for planlegging av den nye bydelen, og som skal vedtas av Bystyret. Gjennom denne nettsiden åpner vi for innspill til dette arbeidet.

Det første byggetrinnet på flyplassområdet vil være den nye sivile lufthavnen. Planleggingen av denne vil foregå i en egen reguleringsplan med oppstart i 2017. Den nye lufthavnen er planlagt ferdigstilt i perioden 2024-2026, og kommunedelplanen for den nye bydelen vil ta for seg byutviklingen fra dette punktet og inn i fremtiden.

Dette er første mulighet til å komme med innspill i planarbeidet, og figuren under viser hvor vi er i planprosessen (rød sirkel).